A C D E G I M R S U 
所有类 所有程序包

I

isAllowAnonymousChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupAllowAnonymousChatEvent
获取群当前是否允许匿名聊天
isAllowAnonymousChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupAllowAnonymousChatEvent
获取群当前是否允许匿名聊天
isAllowAnonymousChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupAllowAnonymousChatEvent
获取群当前是否允许匿名聊天
isAllowAnonymousChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupAllowAnonymousChatEvent
获取群当前是否允许匿名聊天
isAllowChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMuteAllEvent
获取群当前是否允许聊天
isAllowChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMuteAllEvent
获取群当前是否允许聊天
isAllowChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMuteAllEvent
获取群当前是否允许聊天
isAllowChat() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMuteAllEvent
获取群当前是否允许聊天
isAllowInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupAllowMemberInviteEvent
获取群当前是否允许普通成员邀请
isAllowInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupAllowMemberInviteEvent
获取群当前是否允许普通成员邀请
isAllowInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupAllowMemberInviteEvent
获取群当前是否允许普通成员邀请
isAllowInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupAllowMemberInviteEvent
获取群当前是否允许普通成员邀请
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAllowMemberInvite() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许普通成员邀请新成员
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAnonymousChatEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否允许匿名聊天
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isAutoApproveEnabled() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否启用自动加群审批
isExist() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.api.MiraiBot
判断机器人是否存在
isInputting() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiFriendInputStatusChangedEvent
判断好友是否正在输入
isInputting() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiFriendInputStatusChangedEvent
判断好友是否正在输入
isInputting() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiFriendInputStatusChangedEvent
判断好友是否正在输入
isInputting() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiFriendInputStatusChangedEvent
判断好友是否正在输入
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.bungee.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.nukkit.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessageEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePostSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuteAll() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.sponge.event.MiraiGroupTempMessagePreSendEvent
判断目标群是否全员禁言
isMuted() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.api.bot.group.MiraiNormalMember
判断是否被禁言
isOnline() - 类 中的方法me.dreamvoid.miraimc.api.MiraiBot
判断机器人是否在线
A C D E G I M R S U 
所有类 所有程序包